Our Leaders

Late Mr. Prem Chand Jain

1977-78

Mr. V. B. Haribhakti

1978-79

Late Mr. Ramkrishna J. Bajaj

1979-80

Late Mr. Jamshed N Guzder

1980-81

Smt. Sharayu Daftary

1981-82

Mr. Kantikumar R Podar

1982-83

Late Dr. Shantilal K Somaiya

1983-84

Late Mr. Pranlal Bhogilal

1984-85

Late Mr. Pratap Bhogilal

1985-86

Late Mr. J P Thacker

1986-87

Our Leaders