Our Leaders

Mr. Ram P. Gandhi

1997-98

Mr. Y. P. Trivedi

1998-99

Mr. Pradeep B Chinai

1999-2000

Smt. Sharayu Daftary

2000-01

Mr. Arvind Jolly

2001-02

Mr. Suresh Kotak

2002-03

Mr. Shailesh V. Haribhakti

2003-04

Mr. Nanik Rupani

2004-05

Late Mr. Rajesh Kapadia

2005-06

Mr. Nayan Patel

2006-07

Our Leaders