Our Leaders

Mr. Niraj Bajaj

2007-08

Late Mr. M N Chaini

2008-09

Mr. Gul Kripalani

2009-10

Mr. Dilip Dandekar

2010-11

Mrs. Bhavna G. Doshi

2011-12

Mr. Niranjan Hiranandani

2012-13

Mr. Shailesh Vaidya

2013-14

Mr. Prabodh Thakker

2014-15

Mr. Dilip Piramal

2015-16

Mr. Deepak Premnarayen

2016-17

Our Leaders